دستگاه تستر ایسیو | قیمت تستر ایسیو | خرید دستگاه تستر ای سی یو ECU

تستر ایسیو

تستر ایسیو

دستگاه های تستر ایسیو ، ابزاری حرفه ای برای تست مدارات و قطعات ایسیو ها هستند. این دستگاه ها دارای برنامه شبیه سازی شده خودرو ها بوده و با وصل کردن ایسیو به این دستگاه میتوان شرایط موتور را برای ایسیو شبیه سازی کرده و پارامترهایی مانند دریچه گاز، دمای موتور، دور موتور و پارامتر های دیگر را میتوان تغییر داد و عکس العمل ایسیو را نسبت این تغییرات سنجید و قطعات خراب را تشخیص داد.

دستگاه تستر ایسیو

دوباره جستجو کنید

Back to home